Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO – przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 
Administrator danych Auto Motto z siedzibą w Olsztynie (10-603) przy ul. Metalowa 3K,
NIP 9512277034
Dane kontaktowe W sprawach związanych z danymi osobowymi można się z nami kontaktować:
- telefonicznie + 48 22 4922491
- drogą elektroniczną dane-osobowe@auto-motto.pl
- listownie na adres firmy, z dopiskiem „Dane osobowe”.
Cele przetwarzania, podstawa prawna Państwa dane przetwarzane są w celu:
- realizacji zapytań i zamówień:
  • składanych bezpośrednio w firmie Auto Motto
  • składanych przez wszystkie dostępne kanały komunikacji
  • a także dochodzenia roszczeń z nimi związanych
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
- marketingu bezpośredniego związanego z prowadzoną działalnością na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO
- badania satysfakcji ze współpracy z nami oraz Dystrybutorami lokalnymi na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
Źródło danych Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zapytań i zamówień. Zgoda wyrażona na każdy cel przetwarzania może być odwołana w dowolnej chwili.
Możemy także pozyskać dane ze źródeł publicznych np. rejestry KRS, CEIDG oraz ze źródeł o dostępie ograniczonym np. KRD, BIG. W takim przypadku dokonujemy weryfikacji, czy posiadamy podstawę prawną do przetwarzania danych osobowych.
Zakres przechowywanych danych Przechowujemy jedynie dane związane z realizacją celów firmowych, takie jak – imię, nazwisko, dane kontaktowe (m.in. adres, telefon, e-mail), pełniona funkcja w organizacji.
W uzasadnionych przypadkach możemy prosić o dane związane z dokumentem tożsamości, jeżeli wymagają tego dodatkowe przepisy związane z wystawianymi dokumentami.
Odbiorcy danych Państwa dane mogą być przekazane dostawcy towaru realizującemu zapytanie lub zamówienie na podstawie umowy powierzenia, w tym firmie Polcar PPH z siedzibą w Warszawie przy ul. Wejnerta 19, której dystrybutorem jesteśmy.
Dane osobowe mogą także zostać ujawnione podmiotom współpracującym na potrzeby związane z realizacją i wykonywaniem praw wynikających z umów, w tym (ale nie wyłącznie) podmiotom świadczącym usługi księgowe, windykacyjne, informatyczne, marketingowe, dostarczającym przesyłki kurierskie oraz zapewniającym obsługę administracyjną, prawną.
Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej, z wyjątkiem sytuacji, gdy wymaga tego konkretne żądanie z Państwa strony związane z realizacją zamówienia.
Okres przechowywania danych Państwa dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie oraz przez czas potrzebny na dochodzenie roszczeń, w tym obsługi zgłoszeń związanych z gwarancją bądź rękojmią. 
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji Nie podejmujemy zautomatyzowanych decyzji będących wynikiem profilowania opartego o dane osobowe.
Prawa związane z przetwarzaniem danych Mają Państwo następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
- prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych
- prawo dostępu do danych osobowych
- prawo żądania sprostowania danych osobowych
- prawo żądania usunięcia danych osobowych
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych
- prawo do przenoszenia danych osobowych
Aby skorzystać z powyższych praw, prosimy o kontakt z nami.
Prawo do wniesienia skargi Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Informacje dodatkowe Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych znajdują się pod adresem: http://auto-motto.pl/polityka-prywatnosci

Sprawdź ofertę w katalogu internetowym

Przejdź do katalogu